Razrokost - Strabizam

Razrokost - Strabizam
  1. Povezanost strabizma i slabovidosti
  2. Zašto flaster (prekrivanje oka) ne funkcioniše?
  3. Pristup treningu vida za rešavanje strabizma.

Povezanost strabizma i slabovidosti

Strabizam je stanje kada je jedno oko usmereno u pravcu različitom od pravca usmerenosti oka koje se koristi za vid. Ova divergencija može biti prema centru i tada se naziva „ezotropija“ (od grčkog „esso“ što znači „prema unutrašnjosti“). Kada je pasivno oko upravljeno prema slepoočnici, to stanje naziva se „egzotropija“ (od grčkog „exo“ što znači „prema spoljašnjosti“). Devijacija može biti neznatna i skoro neprimetna, ali i vrlo izražena kada je zenica skoro sakrivena u uglu oka. Postoje takođe i divergencija naviše, poznata kao „hiperforija“ (od grčkog „hyper“ što znači „naviše“), kao i naniže (od grčkog „hypo“ što znači „naniže“). Strabizam se najčešće javlja u ranom uzrastu, mada se može razviti i kod odraslih.

Usled divergencije oka doživljava se stresna dupla slika što je smetnja zbog koje  mozak isključuje sliku dobijenu iz tog oka. Tako n

astaje nastaje ambliopija ili slabovidost („lenjo oko“). Iz ovog razloga su strabizam i slabovidost često povezane.

Strabizam nastaje usled prezategnutosti jednog ili više očnih mišića. Na primer, kod ezotropije koja čini skoro 50% slučajeva razrokosti, prezategnut je mišić s unutrašnje strane oka usled čega je oko okrenuto ka unutrašnjem uglu. Uobičajeno je da se najpre tretira slabovidost ako je prisutna. Sama razrokost može se lečiti umetanjem prizmi kojima se koriguje divergencija. Međutim, postoji granica do koje je moguće ispraviti razrokost (do 5 prizma dioptrija), a preko toga naočari postaju preteške. Nekada se koriste Fresnel sočiva jer su lakša i moguće ih je konstruisati tako da se koriguje veći stepen divergencije.

Hirurški zahvat je takođe moguć i česta je preporuka oftalmologa jer on ispravlja položaj oka čime se popravlja estetski izgled, dakle to je kozmetički učinak. Međutim, hirurško skraćivanje ili repozicioniranje očnog mišića ne popravlja uvek i vid a dešava se da se strabizam vraća.

Zašto flaster (prekrivanje oka) ne funkcioniše?

U mnogim slučajevima deca i odrasli sa ovim problemom posete brojne očne lekare, a tradicionalni postupi lečenja ne daju rezultate, uvećavajući frustraciju i zabrinutost. Flaster je pokušaj rešavanja strabizma koji smatramo bespotrebnim kako ne daje efektne rezultate i veoma ekstremnim po decu koja ostaju bez upotrebe dobrog oka tokom nošenja flastera.

Osobe sa strabizmom nisu u mogućnosti da vide 3D kako se to oko ne koristi odnosno ne učestvuje u gledanju. Cilj nošenja flastera je da se prekrivanjem dobrog oka aktivira lutajuće oko. Roditelji gube iz vida da kada se ova praksa primeni na malom detetu, to je ravno maltretiranju kako dete nije u stanju da vidi ni hranu koja se nalazi na stolu. No, roditelje treba razumeti kako su pod pritiskom da urade nešto da se problem reši. Flaster je pasivan pristup koji ne omogućuje nikakvu aktivaciju. Prekrivanjem oka mozak ne dobija detaljne informacije kako da upotrebi lutajuće oko, štaviše, dobija informaciju da dobro oko više nije u upotrebi. U ekstremnim slučajevima, dešava se da deca mesecima ili čak godinama nose flaster što utiče i na funkciju dobrog oka koje na početku nije imalo ni dioptriju.

Pristup treningu vida za rešavanje strabizma

Oftalmolog dr. William H. Bates, M.D. (1920.) zaključio je da razrokost nije prouzrokovana jačinom nego napetošću mišića, i da u tom pogledu nije bitno različita od kratkovidosti, dalekovidosti ili astigmatizma. To su sve funkcionalni problemi kod kojih trening vida daje rezultate.

Trening vida se pokazao uspešnim u oko 90% slučajeva strabizma koji uključuje i slučajeve sa učesnicima nakon operacije strabizma. Metod treninga vida odnosi se na vezu između uma i tela. Deca vrlo brzo postižu rezultate, jednako kao i odrasli, i uviđaju da levo i desno oko mogu da rade zajedno. U većini slučajeva divergentno oko je izrazito slabovido, pa se i na tome radi. Postoji 1 vežba sa par varijacija koju izvodite i njom postižete potpuni trodimenzionalni vid i normalnu koordinaciju očiju. Postoji puno primera dece koji su tokom jednog vikenda izvodeći vežbu 40 do 50 puta na dan po par minuta došli na drugi dan Radionice BEZ strabizma. Hvala divnoj deci i hvala roditeljima na predanosti i uloženom naporu.